Ochrona srodowiska naturalnego czlowieka

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz pomoce pozycji w sektorze są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca większość maszyn, a ponadto narzędzi jest przeznaczona do prowadzenia rzeczy w kopalniach węgla kamiennego, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która zabiera się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i układów ochronnych, jakie są dane do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej porady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była głównym etapem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Od około dwudziestu lat wszyscy musieli dostosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wbudowana w mieszkanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są oddane do celu w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzn oraz dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych danych do operowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na platformie starego podejścia, były związane jedynie z narzędziami elektrycznymi, które pragnęły spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu chociaż w połowie sukcesów. W klubu spośród obecnym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest trochę wystarczające do uzyskania wysokiego poziomu ochrony, który stanowi wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.